Adatvédelmi nyilatkozat

 

Jelen nyilatkozat hatálya a www.fogyokura-blog.hu oldallal kapcsolatos adatkezelésre terjed ki. A www.fogyokura-blog.hu honlap tulajdonosa, egyben adatkezelője Szabó Adrienne, Asz: 41591712-1-41. Adatkezelő adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe.

 

A honlap üzemeltetését a Webműhely Kft. végzi:

www.webmuhely.hu

 

Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el:

http://fogyokura-blog.hu/adatvedelem


A nyilatkozat módosításai ezen a címen történő közzététellel lépnek hatályba.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) értelmében a www.fogyokura-blog.hu honlap adatkezelésére vonatkozóan a következő tájékoztatást adjuk:


Az adatvédelmi tájékoztatóban használt, a 2016/679 EU rendelet szerinti


Fogalommeghatározások:


 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 •  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;


Honlapunk látogatója (érintett) a tartalomhoz korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen férhet hozzá. Hírlevél szolgáltatást nem üzemeltetünk.


Érintett az “Üzenet a szerkesztőnek" menüpont alatt tud emailben kapcsolatfelvételt kezdeményezni. Az ennek során adatkezelő a tudomására jutó személyes adatokat (név, telefonszám, e-mail cím) a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli és tartja nyilván, kizárólag az információ kérés megválaszolásához szükséges kapcsolattartás céljára használja fel, nem továbbítja és nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára. Az adatkezelés időtartama 5 év. Érintett kérheti adatai törlését.Adatkezelési irányelvek:


Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi, gyűjtése meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, jogosulatlan hozzáférés ellen védett módon. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem végez.


Az érintett jogosult arra, hogy


 • tájékoztatást kapjon az adatkezelő kilétéről és elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, a személyes adatra vonatkozó tárolási időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, az adatok kezelésének korlátozását, törlését. A személyes adatok törlését, vagy módosítását e-mail-ben az  info@fogyokura-blog.hu címen lehet kérni.


Amikor Ön honlapunkra lép, a Webműhely Kft. által üzemeltetett webszerveren a számítógépek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a napló-állományok az Üzemeltető szerverén kerülnek tárolásra. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne. 


Cookie (süti) használat

Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak. 

 • A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére az Ön webhelyén.
 • A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.
 • A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

Látogatottság mérés céljából jelen weboldal a Google, Inc. ("Google") által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika "sütiket" ("cookies"), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A "süti" által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a "sütik" használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.


Ez az adatvédelmi nyilatkozat kiterjed az Adatkezelőnek és az Üzemeltetőnek a www.fogyokura-blog.hu honlappal kapcsolatos tevékenységére, és valamennyi adatra, amelyet a tevékenysége során megszerzett és kezelt. Ez az adatvédelmi nyilatkozat kizárólag a www.fogyokura-blog.hu honlapra vonatkozik, azokra a weboldalakra azonban nem, amelyekre honlapunkról link mutat.